Privacy beleid

Therapie Nijmegen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omgaan met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Therapie Nijmegen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
Enkel die gegevens verwerk welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit met u overeengekomen is en nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.
Als eigenaar van mijn therapiepraktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kunt u mij bereiken via het telefoonnummer, zoals aangegeven op mijn contactpagina.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Therapie Nijmegen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden, voorschriften vanuit de beroepsvereniging;
Voldoen aan de eisen die zorgverzekeraars aan facturen stellen;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen behandelovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Therapie Nijmegen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Geboortedatum;
Geslacht;
Uw persoonsgegevens worden door Therapie Nijmegen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandeling en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar en in de therapie administratie voor 15 jaar.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

De personen die namens Therapie Nijmegen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op mijn systemen;
Ik maak een back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
Ik test en evalueer regelmatig de maatregelen die ik genomen heb;
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, dik ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan zo’n verzoek.

Als u eens toestemming gegeven heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!