ACT Therapie Nijmegen

ACT is een vorm van therapie die er op is gebaseerd om de cliënt te laten accepteren dat bepaalde dingen zijn zoals ze zijn (Acceptance) en desondanks toch zo goed mogelijk te functioneren en binnen de gegeven mogelijkheden eigen keuzes te maken (Commitment). De ACT is gebaseerd op een zestal principes die als een rode draad door de therapie lopen en als basis dienen voor het behandeltraject bij ACT Therapie Nijmegen.

Geregisseerd door Miguel Telheiro

Lees alvast meer over Mieke en Fenno.

De zes speerpunten van ACT

Het begint met acceptatie, waarin je ruimte maakt voor mogelijk vervelende ervaringen. Daarna volgt de defusie, waarbij je afstand neemt van je gedachten. Het is belangrijk dat je flexibel omgaat met je zelfbeeld en dat je je je aandacht richt op het hier en nu. Een belangrijk uitgangspunt van ACT Therapie Nijmegen is daarnaast dat je stilstaat bij je waarden, de zaken die voor jou echt belangrijk zijn. Toegewijd handelen is het vermogen om te investeren in je eigen handelen.

ACT Nijmegen helpt je om beter met zaken om te gaan

Soms is het niet mogelijk om een situatie te veranderen. Stel dat de relatie met je partner of je kind niet goed is, maar je wilt het contact niet verbreken. Dan zal je een manier moeten vinden om beter met de situatie om te gaan. Deze ‘persoonlijke veerkracht’ is precies wat ACT behelst. De situatie waarin je zit verandert niet, maar je leert wel om er beter mee om te gaan zodat de mogelijk negatieve aspecten ervan minder invloed op je dagelijks leven hebben.

Wanneer kan ACT worden ingezet?

ACT kan worden ingezet bij de behandeling van depressie en bepaalde angststoornissen. Ook bij dwanggedachten kan ACT soms effectief zijn. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat ACT kan bijdragen aan het algemeen welzijn, zonder dat er specifiek sprake is van een benoemd probleem. ACT is erkend als evidence based therapy sinds 2010.

Kan Acceptance and Commitment Therapy ook mij helpen?

Het hangt natuurlijk van je persoonlijke situatie af en de reden waarom je therapie wilt of ACT hierbij kan worden toegepast. Bij mij krijg je uitgebreid de gelegenheid om je verhaal te doen. Neem daarom gerust contact met mij op. Vervolgens bepalen we samen hoe we de therapie gaan inzetten om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Het kan zijn dat ACT daarbij een rol speelt, maar er zijn natuurlijk meer mogelijkheden die kunnen worden toegepast. Uitgangspunt is altijd dat de therapie er voor jou is en niet andersom. Jij moet je prettig voelen bij een behandelmethode en natuurlijk moet je er uiteindelijk voldoende baat bij hebben. Dit moet blijken uit het verdwijnen van je klachten of uit de conclusie dat je er nu beter mee om kunt gaan.